Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy

1. Sklep Internetowy modernoarte.pl / modernoarte.com prowadzony jest przez firmę P.W. Strzelnica Wojciech Budziński przy ulicy Mostowej 20 w Krzywiniu o numerze NIP 698-000-25-99 oraz REGON 411118462 zwanej dalej „firmą”.
2. Dane teleadresowe Spółki, umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedawcą:
a) adres pocztowy: ModernoArte; ul Mostowa 20; 64-010 Krzywiń;
b) adres poczty elektronicznej: kontakt@modernoarte.pl
c) numer telefonu (+48) 513 915 857, (+48)661 961 819, (+48) 601 576 013
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 – 21.00.
3. W naszej ofercie znajdą państwo meble antyczne z różnych epok, a także meble stylowe. Są one poddane renowacji oraz gotowe do użytkowania . Kupując meble w naszej firmie macie Państwo możliwość pięknie wyposażyć swoje mieszkanie. Nasza firma proponuje kupno mebli antycznych w korzystnej cenie, które będą doskonałą lokatą kapitału, gdyż jest ich coraz mniej.
4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym modernoarte.pl niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także działające konto pocztowe (adres e-mail).
5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego modernoarte.pl oraz składanie zamówień nie wymaga rejestracji i logowania.
6. Sklep Internetowy modernoarte.pl umożliwia przeglądania jej zawartości w języku polskim.
7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego modernoarte.pl w sposób zgodny z ogólnie obowiązującymi normami i przeznaczeniem Sklepu Internetowego modernoarte.pl.
8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku działania Sklepu Internetowego modernoarte.pl spowodowane usterką techniczną urządzeń i oprogramowania służącego do poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego modernoarte.pl, działaniem osób trzecich lub w wyniku siły wyższej na które Firma nie miała wpływu.
9. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego modernoarte.pl towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
10. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu modernoarte.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
11. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.

§ 2. Definicje

1. Formularz kontaktowy – elektroniczny system łączności pomiędzy Klientem a Firmą.
2. Formularz zamówienia – moduł potwierdzający zamówienie Klienta na wybrane Towary oferowane przez Firmę.
3. Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupu Towarów oferowanych przez Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego modernoarte.pl.
4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Podstrona z przedmiotem – oferta sprzedaży znajdująca się w Sklepie Internetowym modernoarte.pl, prezentująca informacje (treść oraz zdjęcia) na temat sprzedawanego Towaru.
6. Sklep Internetowy lub Sklep Internetowy www.modernoarte.pl – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę istniejący pod zarejestrowaną polską domeną internetową www.modernoarte.pl
7. Sprzedawca – P.W. Strzelnica Wojciech Budziński przy ulicy Mostowej 20 w Krzywiniu
8. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 3. Zawartość i przeznaczenie

1. Sklep Internetowy modernoarte.pl jest platformą sprzedaży, dzięki której Klient może złożyć zamówienie na Towary oferowane przez Sprzedawcę
2. Sprzedawca w Sklepie Internetowym modernoarte.pl publikuje treści związane z branżą „antyki”, w celach informacyjnych posługując się doświadczeniem i zdobytą w tym zakresie wiedzą.
3. Wszelkie materiały znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego modernoarte.pl są własnością Sprzedawcy i zabrania się ich wykorzystywania w celach innych niż związanych ze Sklepem Internetowym modernoarte.pl.
4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego modernoarte.pl do prowadzenia działań mogących zaszkodzić interesom Sprzedawcy.

§ 4. Sprzedaż

1. Sklep Internetowy modernoarte.pl prowadzi sprzedaż Towarów w sieci Internet przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, a informacje na temat Towarów wraz z ich ceną są zamieszczone na Podstronie z przedmiotem.
2. Ceny Towarów na Podstronach z przedmiotem Sklepu Internetowego modernoarte.pl są określone w polskich złotych i zawierają podatek. Do podanej ceny należy doliczyć opłatę za transport w przypadku skorzystania przez Klienta z innej formy odbioru Towaru niż osobisty. Warunki transportu są opisane w dziale „Dostawa” Sklepu Internetowego modernoarte.pl.
3. Do każdego zakupionego przedmiotu dołączamy paragon fiskalny, oraz na życzenie wystawiamy fakturę VAT.
4. W celu złożenia zamówienia należy wybrać Towar mający być przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”. W chwili dodania Towaru do Koszyka rozpoczyna się otwarty proces zakupów, co oznacza, iż Klient może do Koszyka wprowadzić dowolną liczbę Towarów, jak również usunąć je z Koszyka.
5. Klient zobowiązany jest wypełnić dane Formularza zamówienia.
6. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Towaru.
7. W przypadku próby dokonania zakupu Towaru przez dwóch lub więcej Klientów w jednym czasie, prawo do zakupu Towaru posiada Klient, którego płatność została zarejestrowana jako pierwsza w systemie modułu płatności. W tym przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta, którego zakup Towaru stał się nieskuteczny i dokona na jego konto zwrotu wpłaconej kwoty.
8. Klient może zmodyfikować dane do faktury i dostawy, które podał w Formularzu zamówienia kontaktując się ze Sprzedawcą.
9. W przypadku udzielenia przez Klienta w Formularzu zamówienia błędnych lub niepełnych danych do faktury i dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie Towaru zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
10. Sprzedawca ma prawo do niewydania zakupionego Towaru Klientowi, jeśli jego zakup może stanowić szkodę interesom Sprzedawcy, a zwłaszcza w przypadku wykrycia, iż sprzedaż Towaru odbyła się po znacznie obniżonej cenie, której wynikiem był błąd systemu Sklepu Internetowego modernoarte.pl na które Sprzedawca nie miał wpływu. W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu wpłaconej kwoty na konto Klienta, którego zakup stał się nieskuteczny.

§ 5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: P.W. Strzelnica Wojciech Budziński przy ulicy Mostowej 20 w Krzywiniu
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Towaru wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
e) w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę Umowy Sprzedaży swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 6. Postanowienia dla przedsiębiorców (B2B)

1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia odrębne dotyczące przedsiębiorców.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta niebędących Konsumentem sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania go Klientowi niebędącego Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W przypadku wysłania Towaru do Klienta niebędącego Konsumentem za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§ 7. Reklamacja z tytułu rękojmi

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@modernoarte.pl lub pisemnie P.W. Strzelnica Wojciech Budziński, ulicy Mostowej 20, 64-010 Krzywiń.
3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących Towaru reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
4. Zaleca się, aby w zgłoszeniu dotyczącym Towaru zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5. Na zakupiony mebel z naszej firmy dajemy 2 letnią gwarancję. Na wszystkie zakupione przedmioty mamy dokumentacje i bierzemy pełną odpowiedzialność za pochodzenie mebla z legalnego źródła.
6. Reklamacje prosimy składać e-mailem lub listownie na adres firmy. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 7 dni od daty jej zgłoszenia i realizowana w ciągu następnych 30 dni.
7. Gwarancja obejmuje naprawę wszystkich ukrytych wad mebla, które ujawnią się w okresie użytkowania, a powstały przed odbiorem przez klienta mebla. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy nabywcy (nieprawidłowa konserwacja, uszkodzenia lub użytkowanie mebla niezgodnie z przeznaczeniem). Gwarancją nie jest objęta również ewentualna zgłoszona przez klienta różnica w odcieniu mebla w stosunku do tego, co pokazywał jego ekran (różnice takie wynikają z różnych możliwości technicznych sprzętu, rodzaju użytej karty graficznej itd., Nie podlegają gwarancji również zamki i klucze - jako elementy mebla szybko zużywające się.
8. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: P.W. Strzelnica Wojciech Budziński przy ulicy Mostowej 20, 64-010 Krzywiń.
9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
10. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

1. § 8. System Kodów Rabatowych

1. Kod Rabatowy jest indywidualnym i czasowym rabatem przydzielonym wybranemu Klientowi przez Sprzedawcę.
2. Kod Rabatowy umożliwia wybranemu Klientowi zakup Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym modernoarte.pl po niższej cenie.
3. Klient posiadający Kod Rabatowy może obniżyć ceny Towarów Sklepu Internetowego modernoarte.pl, dokonując wprowadzenia kodu rabatowego w miejscu oznaczonym.
4. Klient posiadający Kod Rabatowy zobowiązany przed wysłaniem Formularza Zamówienia do sprawdzenia poprawności naliczonego rabatu, a ewentualne zastrzeżenia zgłosić niezwłocznie Sprzedawcy.
5. W przypadku posiadania przez Klienta Kodu Rabatowego i niewprowadzenia Kodu Rabatowego w Sklepie Internetowym modernoarte.pl przed wysłaniem Formularza Zamówienia, ceny Towarów nie zostaną obniżone, a Klientowi nie przysługuje prawo do obniżenia ceny złożonego zamówienia.
6. W celu otrzymania Kodu Rabatowego należy się skontaktować ze Sprzedawcą. O przydzieleniu Kodu Rabatowego decyduje Sprzedawca, a przydzielony rabat jest ściśle powiązany z dotychczasową współpracą Klienta ze Sprzedawcą.
7. Wysokość rabatu jest ustalana indywidualnie przez Sprzedawcę i zostaje potwierdzona elektronicznym certyfikatem tj. dokument wystawiony przez Sprzedawcę potwierdzający wysokość przydzielonego Klientowi rabatu.
8. Sprzedawca może w dowolnym momencie zmniejszyć lub całkowicie usunąć rabat wybranemu Klientowi bez jego powiadomienia.
9. Każdorazowe zwiększenie rabatu zostaje potwierdzone elektronicznym certyfikatem wysłanym przez Sprzedawcę na adres konta pocztowego Klienta.
10. Klientowi przysługuje rabat maksymalnie do wysokości jaki został przydzielony na wystawionym przez Sprzedawcę elektronicznym certyfikacie.
11. W przypadku kiedy wysokość przeliczonego rabatu widoczna w Sklepie Internetowym modernoarte.pl jest większa niż wartość znajdująca się na elektronicznym certyfikacie wysłanym przez Sprzedawcę do Klienta i doszło do zakupu przez Klienta Towarów po cenie niższej niż wg przeliczonego rabatu przypisanego w elektronicznym certyfikacie, Klient zobowiązany jest do dopłaty brakującej kwoty.
12. Klient może w dowolnym momencie otrzymać informację o wysokości przydzielonego rabatu, jak również otrzymać aktualny elektroniczny certyfikat potwierdzający wysokość rabatu. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 9. Karta Stałego Klienta

1. Klientowi, który dokonała określonej ilości zakupów w sklepie modernoarte.pl przysługuje Karta Stałego Klienta.
2. Karta Stałego Klienta uprawnia do 10% zniżki na cały asortyment w pełnych cenach.
3. Obniżka wynikająca z posiadania Karty Stałego Klienta nie łączy się z innymi promocjami, obniżkami ceny w sklepie, w tym z Kodami Rabatowymi.
4. Rabat w wysokości 10% wynikający z Karty Stałego Klienta naliczany jest od pełnej kwoty produktu.
5. Karty Stałego Klienta wysyłane są pocztą lub wręczane osobiście Klientowi w salonie stacjonarnym.
6. Każda Karta Stałego Klienta ma swój indywidualny numer przypisany do danego Klienta.
7. Osoby trzecie nie mogą korzystać z cudzej Karty Stałego Klienta.

§ 10. Płatność

1. Oferujemy 3 metody płatności:
- płatność gotówkową w biurze Sprzedającego
- płatność gotówkową przy odbiorze towaru. Ta forma płatności wymaga przedpłaty 20% wartości mebla na konto bankowe Sprzedającego.
- przelew bankowy za pomocą bankowości elektronicznej na konto Sprzedawcy:
- nr konta: PL90 1140 2004 0000 3102 8013 2754
- nazwa: P.W.STRZELNICA
- adres: ul.Mostowa 20, 64-010 Krzywiń; Polska
- płatność za pośrednictwem platformy PayU
2. Rozliczenie transakcji internetowej (e-przelew, płatność kartą płatniczą, bądź kartą kredytową) następuje za pomocą modułu płatności (PayU), który Spółce zapewnia: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca NIP: 7792308495 oraz REGON: 300523444, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 zł w całości opłaconym.
2. Regulamin PayU S.A. wskazanej w ust. 2 tj. PayU S.A. jest dostępny pod adresem internetowym: https://www.payu.pl/regulaminy.
3. Za skuteczne dokonanie zakupu Towaru uznaje się moment wpłaty dokonanej przez Klienta (potwierdzonej przez moduł płatności) na rzecz Sprzedawcy.
4. Zakupiony Towaru zostaje usunięty z dalszego obrotu w Sklepie Internetowym modernoarte.pl i nie ma możliwości jego zakupu przez innych Klientów.
5. Zakupiony Towar zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu i otrzymaniu zapłaty przez Sprzedawcę.

§ 11. Transport

1.W trosce o wygodę i bezpieczeństwo dostarczenia Państwu zakupionego u nas Towaru, świadczymy transport własnym samochodem.
2. Każdy zakupiony Towar podlega profesjonalnemu zabezpieczeniu i zapakowaniu na czas transportu.
3.Nasza firma proponuje dwa rodzaje transportu:
• Odbiór osobisty po wcześniejszym kontakcie. Istnieje również możliwość oględzin mebla w naszej siedzibie.
• Transport zbiorczy firmą pośredniczącą usługi przewozu mebli. Co do zasady nie wysyłamy mebli kurierem ponieważ nie chcemy narazić towaru na uszkodzenie, chyba że klient sam wyrazi taką chęć.
4.Opłata za transport dotyczy całego kraju. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
• Małe lekkie meble (np. lustro, fotel, mała komoda) => 300 PLN
• Średnie lekkie meble (np. komoda) => 500 PLN
• Duże i ciężkie meble (np. szafa, bibliotek) => 800 PLN
• Zestawy mebli (np. gabinety, jadalnie) => 1200 PLN
5.Realizacja dostawy trwa do 21 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. O terminie dostawy zostaną poinformowani Państwo telefonicznie minimum jeden dzień wcześniej. Oferujemy Państwu dowóz na terenie całego kraju. Transport mebli odbywa się w godzinach od 6: 00 : 22:00.*Prosimy o dokładne wymierzenie szerokości drzwi oraz tzw. "wąskich gardeł".
6.Do transportu nie wlicza się wniesienia do budynku i montażu. W przypadku wielogabarytowego i ciężkiego Towar Klient na miejscu zobowiązany jest do organizacji odpowiedniej ilości osób do pomocy rozładunku i do wniesienia. Istnieje możliwość wniesienia mebli przez pracowników naszej firmy, jednak jest to usługa dodatkowo płatna i ustalana indywidualnie z każdym Klientem.
7.Zwracane Towary należy dostarczyć w nienaruszonym stanie do Sprzedawcy tj. .W. Strzelnica Wojciech Budziński przy ulicy Mostowej 20, 64-010 Krzywiń.

§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą;
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
d) Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.W. Strzelnica Wojciech Budziński przy ulicy Mostowej 20, 64-010 Krzywiń.
2) osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest administrator danych osobowych dostępny pod adresem e-mail: kontakt@modernoarte.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) Udzielania Pani/Panu odpowiedzi na przesłane za pośrednictwem strony internetowej lub przez e-mail zapytania (sugestie, pochwały lub krytyka) na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadnionym prawnie celem administratora jest prawidłowe i rzetelne prowadzenie działalności,
b) zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dochodzenie roszczeń przez Klienta oraz wobec Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) realizacja obowiązków prawnych w zakresie rachunkowości i podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
d) przesyłanie informacji marketingowych – gdy Klient wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) w przypadku dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator danych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora danych,
b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator danych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym;
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy adekwatne do celów wskazanych w ust. 3 niniejszej klauzuli, tj.:
a) w odniesieniu do celu określonego w ust. 3 lit. a niniejszej klauzuli - do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia;
b) w odniesieniu do celu określonego w ust. 3 lit. b niniejszej klauzuli – do momentu zakończenia umowy;
c) w odniesieniu do celu określonego w ust. 3 lit. c niniejszej klauzuli – przez okres przewidziany przepisami prawa na dochodzenie roszczeń;
d) w odniesieniu do celu określonego w ust. 3 lit. d niniejszej klauzuli – przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji (6 lat).
potem zostaną usunięte;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych skutkuje brakiem możliwości realizacji wskazanych w pkt 3 niniejszej klauzuli celów.
10) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.

§ 14. Własność intelektualna

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.modernoarte.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Firmy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.modernoarte.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Firmie i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. W przypadku braku akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo do odmowy akceptacji treści zmienionej niniejszego regulaminu w terminie 7 dni od dnia opublikowaniu zmienionego regulaminu przez Sprzedawcę. Brak odmowy zmienionej treści Regulaminu przez Klienta uznaje się za akceptację przez niego zmienionej treści Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.),
b) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. z późn. zm.),
c) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),
d) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
5. Zamówienia w Sklep internetowy dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.