Polityka Prywatności

Dane osobowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.W. Strzelnica Wojciech Budziński przy ulicy Mostowej 20, 64-010 Krzywiń.
2) osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest administrator danych osobowych dostępny pod adresem e-mail: kontakt@modernoarte.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) Udzielania Pani/Panu odpowiedzi na przesłane za pośrednictwem strony internetowej lub przez e-mail zapytania (sugestie, pochwały lub krytyka) na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadnionym prawnie celem administratora jest prawidłowe i rzetelne prowadzenie działalności,
b) zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dochodzenie roszczeń przez Klienta oraz wobec Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) realizacja obowiązków prawnych w zakresie rachunkowości i podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
d) przesyłanie informacji marketingowych – gdy Klient wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) w przypadku dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator danych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora danych,
b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator danych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym;
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy adekwatne do celów wskazanych w ust. 3 niniejszej klauzuli, tj.:
a) w odniesieniu do celu określonego w ust. 3 lit. a niniejszej klauzuli - do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia;
b) w odniesieniu do celu określonego w ust. 3 lit. b niniejszej klauzuli – do momentu zakończenia umowy;
c) w odniesieniu do celu określonego w ust. 3 lit. c niniejszej klauzuli – przez okres przewidziany przepisami prawa na dochodzenie roszczeń;
d) w odniesieniu do celu określonego w ust. 3 lit. d niniejszej klauzuli – przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji (6 lat).
potem zostaną usunięte;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych skutkuje brakiem możliwości realizacji wskazanych w pkt 3 niniejszej klauzuli celów.
10) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Własność intelektualna:

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.modernoarte.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Firmy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.modernoarte.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Firmie i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.